Google
 

Tuesday, June 25, 2013

Marcos Pa Rin! Ang mga Isyu at Interes sa Pagpangalan sa UP College of Business Administration na Cesar E.A. Virata School of Business


Please click here for the audio recording of the forum. Please click here for a playlist of the video recordings of the forum. 

Marcos Pa Rin!
Ang mga Isyu at Interes sa Pagpangalan sa UP College of Business Administration na
Cesar E.A. Virata School of Business
3 Hulyo 2013 (Miyerkules) 9:00 a.m. – 12:00 nn.
Pulungang Claro M. Recto, Bulwagang Rizal, Kolehiyo ng Arte at Literatura, UP Diliman


PROGRAMA


9:00 – 9:10                      
PAGPAPATALA

9:10 – 9:20
PAUNANG PAGBATI
Ricardo T. Jose
Direktor, Sentro ng Aralin Ukol sa Ikatlong Daigdig at
Propesor, Departmento ng Kasaysayan
Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya
Unibersidad ng Pilipinas-Diliman

9:20 - 9:30           
PAGPAKILALA NG MGA TAGAPAGSALITA
Maria Luisa T. Camagay
Propesor, Departmento ng Kasaysayan
Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya
Unibersidad ng Pilipinas-Diliman

9:30 - 9:50
Judy M. Taguiwalo
Propesor, Departmento ng Aralin Ukol sa Kababaihan at Kaunlaran
Kolehiyo ng Gawaing Panlipunan at Pagpapaunlad ng Pamayanan
Unibersidad ng Pilipinas-Diliman

9:50 – 10:10
Nelson A. Navarro 

Alumnus , Kolehiyo ng Administrasyong Pangkalakalan
Unibersidad ng Pilipinas-Diliman at
Kolumnista ng Philippine Star

10:10 – 10:30
Eduardo C. Tadem
Propesor, Sentrong Asyano
Unibersidad ng Pilipinas-Diliman

10:30 – 10:50
Amado M. Mendoza Jr.
Propesor, Departmento ng Agham Pampolitika
Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya
Unibersidad ng Pilipinas

10:50 - 11:50
TALASTASAN


11:50 - 12:00           
PAGLAGOM
Maria Luisa T. Camagay
Propesor, Departmento ng Kasaysayan
Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya
Unibersidad ng Pilipinas-Diliman

OPISYAL NA PAHAYAG NG UP UKOL SA PAGBABAGO NG PANGALAN NG COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION (CBA)

MGA PAHAYAG NG KONSEHO NG MGA MAG-AARAL NG UP CESAR E.A. VIRATA SCHOOL OF BUSINESS 

MGA ARTIKULO/KOMENTARYO SA MGA PAHAYAGAN AT WEBSITE UKOL SA PAGPAPALIT NG PANGALAN NG CBA:
DOKUMENTO GALING SA LUPON NG MGA REHENTE NG UNIBERSIDAD NG PILIPINAS

SULAT MULA MISMO KAY CESAR EA VIRATA UKOL SA FORUM


KONSEPTO NG FORUM

Marcos Pa Rin! Ang mga Isyu at Interes sa Pagpangalan sa UP College of Business Administration na Cesar E.A. Virata School of Business

Ang mga ‘di matahimik na gunita ng batas militar parang mga gumigiwang-giwang at susunsusong nitso na nakadagan sa kamalayan ng Unibersidad ng Pilipinas.

Sa unang linggo ng Pebrero 1971, natatag ang Diliman Commune sa Unibersidad ng Pilipinas (UP). Sa loob ng linggong ito naging malaya mula sa mga p’wersa ng estado ang UP. Nagsimula ang protesta sa usapin ng presyo ng langis at pampublikong transportasyon hanggang sa nauwi sa konkretong pagtutol ng mga estudyante, kaguruan, at komunidad ng unibersidad sa noo’y nagkakapangil pa lamang na diktadurya ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ayon sa 13 Pebrero 1971 na resolusyon ng UP Diliman Student Council, ang Diliman Commune ay naging “simbolo ng pagprotesta ng sambayanang Filipino sa imperyalismong US, lokal na pyudalismo, at burukrata-kapitalismo, kaalinsabay ang maalab nitong determinasyon na mabuo ang isang Pambansang Demokratikong Lipunan mula sa guho ng nakaraan.” Kalaunan, makukubkob pa rin ng diktadurya ang UP. Ngunit ang giting at tapang ng isang buong henerasyon ng mga mag-aaral at kaguruan nito ay matagal nang kumalat sa buong bansa upang pangunahan ang pagkilos laban sa rehimeng awtoritaryan ni Marcos. Maraming mag-aaral at guro ng UP ang nag-alay ng kanilang buhay sa pagpupunyaging ito.

Ngayon, makalipas ang mahigit apatnapung taon, sa pamunuan ni Alfredo E. Pascual, ang UP na tanggulan ng laya ay naging tagapagparangal sa mismong primer ministro ng diktador na si Marcos. Ang UP na tagasiwalat ng katotohanan ay naging tagapabango ng bulok na kasaysayan ng awtoritaryanismong nagpahirap sa bansa sa loob ng may dalawampung taon. Noong 12 Abril 2013, sa ika-1287 nitong pagpupulong, inaprubahan ng Board of Regents (BOR) ng UP ang panukala ng kaguruan ng College of Business Administration na palitan ang pangalan ng kanilang kolehiyo at gawing Cesar E.A. Virata School of Business. Ayon sa UPDate Diliman Online, pinaboran ng BOR ang panukala dahil: “Virata has served UP, the Philippine government and the country for many years and with clear distinction.”

Kung babalikan ang kasaysayan ng UP sa panahon ng diktaduryang Marcos, makikitang wala namang ginawang iba ang administrasyong Pascual pagdating sa pakikitungo ng pamunuan ng UP sa mga makapangyarihan. Noong 28 Marso 1976, una nang pinarangalan ng UP si Virata sa pagkakaloob dito ng Doctor of Laws (honoris causa). Sa panahon ng dating pangulo ng UP na si Onofre D. Corpuz, pinapurihan ng unibersidad si Virata sa kanyang “eminent and valuable service to the Philippine Government in stabilizing finance, industry and advanced entrepreneurship for the rapid progress of this Republic as envisioned within the framework of the New Society.” Sa sumunod na taon, 17 Abril 1977, ang mismong kabiyak ng diktador, si Imelda Marcos naman ang ginawaran ng UP ng Doctor of Laws (honoris causa).

Sa katunayan, maski ang pinagpipitaganan ngayon na si Salvador P. Lopez, dating pangulo ng UP na kilala sa kanyang pakikiisa sa mga estudyante ng UP sa mga pagkilos laban kay Marcos bago ang pagdeklara ng batas militar, ay masasabing may simpatya ring ibinigay kay Marcos. Sa isang talumpati niya noong Hunyo 1972, malinaw ang paninindigan ni Lopez sa papel ng unibersidad at ng mga taga-UP sa kumukulong sitwasyon noon sa pagitan ng rehimeng Marcos at ng mga grupong humihingi ng mga repormang sosyo-pulitikal:

Kung tawagin man tayong lahat na aktibista . . . anumang taguri ang ibigay sa atin, patuloy tayong magkakaisa sapagka't iisa ang sinasabi at ibinubulong sa atin ng ating budhi--makibakang walang humpay tungo sa pagbabagong kinakailangan ng ating bansa. (UP Gazette, 31 July 1972)

Ngunit pagkatapos ng deklarasyon ni Marcos ng batas militar, sa talumpating binigay niya sa mga magsisipagtapos noong ika-27 ng Mayo, 1973, tila sa martsa na ng batas militar humahakbang si Lopez:

In proclaiming martial law and instituting the New Society, President Marcos could not have desired or intended to uproot love of freedom from the heart of the Filipino or to extinguish the flame of liberty that burns in his soul . . . . Our task is to achieve freedom with responsibility, liberty with discipline, order without regimentation, authority without tyranny, that is, a viable compromise between the integrity of individual life and the necessities of collective existence--and to achieve this without the violence and bloodshed that usually attend such revolutionary enterprises. (UP Gazette, 31 May 1973)

Taong 1975 nang palitan ni Corpuz si Lopez bilang pangulo ng UP. Ngunit bago pa man ito umupo sa puwesto, lantad na kung sino ang kanyang kinikilingan. Sa isang artikulo sa Philippine Political Science Journal noong 1973, ipinahayag ni Corpuz ang kanyang pag-suporta sa deklarasyon ng batas militar ni Marcos. Sa artikulong ito, sinabi niyang kailangan ang batas militar upang mailunsad ang isang bagong lipunan na higit na magsusulong sa isang matikas na bansa.

The New Society is a mirror of ourselves, not because it reflects our failings and fears, our vices and anxieties, but because it is a mirror of our triumphs and ideals, our highest virtues and strengths. It is a mirror of what we can be, and ought to be. It invites us to liberate ourselves from the old prejudice of understanding our capabilities as a people, and instead to arm ourselves with a sense of potency and confidence in our resources. (1973, 34)

Hindi lamang ang mga pinuno ng UP ang nagbigay-katwiran sa pag-iral ng batas militar. Maraming mga akademiko ng unibersidad ang nag-ambag ng kanilang kaisipan upang patalinuhin at bigyan ng batayang intelektwal ang rehimen ng diktador. Kilala sa mga ito ang grupong naging mga tagasaliksik at tagasulat ni Marcos para sa Tadhana: History of the Filipino People at ang diumanong mga palaisip na nagbigay-buhay sa Philippine Center for Advanced Studies. Ang latak ng gamitang ito patuloy na nanalaytay sa ugat ng ilang tradisyong intelektwal sa UP. Hanggang sa ngayon, makikita pa rin ang mga institusyon na nagmula sa kaliwaang transaksyon sa pagitan ng unibersidad at ng rehimeng awtokratiko, gaya na lamang ng Asian Institute of Tourism at ng proyektong pabahay ng Bagong Lipunan Integrated Social Services (BLISS).

Ano pa ba ang masasabi sa pakikitungo ng mga taga-UP sa awtokratikong rehimen ng pinakamakapangyahirang alumnus ng unibersidad? Kung kikilatisin ang mga naging relasyon ng mga maka-Marcos at kontra-Marcos sa UP noong panahon ng Bagong Lipunan, matutuklasan ba ang ugat ng kamakailang pagbibigay-pugay sa punong teknokrat ni Marcos sa espasyong pinagtatagan ng Diliman Commune?

Maaaring ituro ang takot, karuwagan, pagka-makasarili, at bulag na paniniwala bilang dahilan ng mga taga-UP na nanikluhod at nanilbihan sa rehimeng Marcos. Pero ano ang p’wedeng iturong dahilan ng administrasyong Pascual sa patuloy na pagtaguyod at pilit na pagpakinang nito sa kinakalawang na pamana ng diktaduryang Marcos sa UP? Anong mga interes ang lantad at palihim na nakikinabang sa mga naging hakbang na ito ng unibersidad?

Layunin ng pampublikong balitaktakan na ito na hugutin at ilantad ang mga maniobra para magamit ang UP sa paghuhugas-kamay sa kasaysayan ng mga naging kasapakat ng diktador at ng kanyang angkan. Layunin rin ng talastasang ito na subukin ang talas at tapang, sa harap ng madla at mga intelektwal, ng mga gustong bigyang-katwiran ang naging papel ng UP sa awtoritaryang rehimen ni Marcos. ‘Di rin maititiwalag sa layuning ito ang malapitang pagsusuri sa mga pinapaborang salaysay tungkol sa pinanghahawakang kabayanihan ng pamantasan laban sa diktador.

Hinubog ng diktaduryang Marcos ang naging kasaysayan at kapalaran ng UP sa matagal na panahon. Inakalang nagwakas na ang impluwensyang ito noong 1986. Pero sa mga nangyayari sa ngayon, makatwiran ba ang pangamba na kahit sa lupalop ng gunita, ang mga sinapian at multo pa rin ng awtoritaryanismo ang patuloy na nananaig?
Tuesday, June 11, 2013

Autonomy and Expectations: The Evolution of University Social Research Centers A Public Lecture by Leland Joseph R. Dela Cruz


Please click here for the audio recording of the lecture. Please click here for a playlist of video recordings of the lecture.


Autonomy and Expectations: The Evolution of University Social Research Centers
A Public Lecture by Leland Joseph R. Dela Cruz
In cooperation with the Office of the Vice Chancellor for Research and Development and
Center for Integrative and Development Studies
25 June 2013 (Tuesday) 2:30 p.m. – 4:00 p.m.
Third World Studies Center
Lower Ground Floor, Palma Hall
College of Social Sciences and Philosophy
University of the Philippines, Diliman, Quezon City

ABOUT THE LECTURE

This study tries to make sense of the evolution of nine University Social Research Centers in the Philippines (USRCs). It provides an explanation for the tensions and crises some of these USRCs have faced in the past and some continue to face today.

Luhmannian systems analysis is extended to frame the situation in terms of autonomy and expectations. USRCs are analyzed as organizations struggling to maintain their autonomy in the midst of expectations from other social systems. USRCs are located within the context of their relationships with their universities, their funders, and the people associated with these USRCs. It also shows how the changing environment affected these USRCs.

Tensions and crises faced by USRCs can be accounted for by two factors: incongruent expectations between these USRCs and systems in their environment, and the inability of USRCs to adequately respond to changes in their environment.

Incongruent expectations can be seen in the relationship between the USRCs and their universities in terms of differences in their understanding of the nature of a university, differences in research orientation, differences in expectations for researchers, and differences in expectations for university decision programs and channels. USRCs’ tendency to align themselves with the expectations of funders further marginalizes them from their university.

Key environmental changes that affect USRCs include changes in personnel in all organizations involved, the increase in competition, and changing practices in knowledge production for both universities and policy-oriented research. Some USRCs were not able to evolve along with the changes in their environment.

Various strategies deployed by USRCs, universities, and people associated with these USRCs are also discussed and this study shows how these strategies either strengthened or weakened USRC autonomy.

PROGRAM
2:30-2:40
Opening Remarks and Introduction of Speaker
Dr. Ricardo T. Jose
Director, UP TWSC and
Professor, Department of History
College of Social Sciences and Philosophy, UP Diliman

2:40-3:05
Lecture
Leland Joseph R. Dela Cruz
Director and Assistant Professor, Development Studies Program, Ateneo de Manila University and
PhD Student, Department of Sociology,
College of Social Sciences and Philosophy, UP Diliman

3:05-3:20
Reaction
Dr. Zosimo E. Lee
Professor, Department of Philosophy, and
Former Dean, College of Social Sciences and Philosophy, UP Diliman

3:20-4:00
Open Forum
         

Divided Hearts and Loyalties: A Lecture by Dr. Richard T. Chu


Divided Hearts and Loyalties: 
On the Familial and Religious Practices of 
Catholic Chinese Merchant Families in Manila 
during the Late Nineteenth to Early Twentieth Centuries

SCHEDULE
5 July 2013 (Friday), 10:00 - 11:30 AM

VENUE
Third World Studies Center Conference Room, Lower Ground Floor, Palma Hall, College of Social Sciences and Philosophy, University of the Philippines-Diliman

ABSTRACT
Insincere Catholics? Disloyal Spanish subjects? These were some of the descriptions ascribed to a number of Chinese merchants living in Manila during the late Spanish and American colonial periods. For many of these individuals and their families, engaging in “border-crossing” practices was a strategy that they used to adapt to, collude with, or evade the attempts by dominant groups to control their minds, bodies, and resources. The lecture describes some of these familial and religious practices, e.g., polygamy, adoption, apostasy, “dual” citizenship that may appear to the colonial rulers (and to contemporary eyes) as “insincere,” “immoral,” or “disloyal.” Utilizing new or underutilized historical materials, it reframes such practices from the perspective of transnationalism to suggest new ways of understanding Filipino and Tsinoy ethnic identities, history, and culture.

ABOUT THE LECTURER
Richard T. Chu is Five-College Associate Professor of History at the University of Massachusetts, Amherst. He has published various articles focusing on the history of the Chinese and Chinese mestizos in the Philippines and centering on issues of ethnicity, gender, and nationalism. He is also the author of Chinese and Chinese Mestizos of Manila: Family, Identity, and Culture 1860s–1930s (E.J. Brill, 2010; Anvil 2012) and Chinese Merchants of Binondo during the Late Nineteenth Century (University of Santo Tomas Press, 2010). He is currently working on his next book project that analyses the different newspaper articles and other textual materials dealing with the “Chinaman” question in the Philippines during the American colonial period.

Professor Chu holds an MA degree from Stanford University and a PhD degree from the University of Southern California. He teaches courses on Pacific empires, Philippine colonial history, Asian American history, the Chinese diaspora, and world history.

Monday, June 10, 2013

Asian Democracy Review Vol. 1 (2012) Now Available Online
The full content of the Asian Democracy Review Vol. 1 (2012) is now available online, free of charge. 

The Asian Democracy Review (ISSN 2244-5633) is the annual journal of the Consortium for the Asian Democracy Index, a network of research institutes and independent researchers working on the development of the Asian Democracy Index. Apart from the yearly country reports on the conduct of Asian Democracy Index surveys, the journal publishes scholarly papers on democracy and democratization processes in Asia.

To access its full content click here.

Thursday, June 06, 2013

New Third World Studies Center Director

The Third World Studies Center is pleased to announce its new director, Dr. Ricardo T. Jose. Dr. Jose is a full professor at the Department of History, College of Social Sciences and Philosophy, University of the Philippines (UP) Diliman. He obtained his bachelor's and master's degrees in history from UP Diliman and his PhD in history/area studies from the Tokyo University of Foreign Studies. He is considered an expert in military and diplomatic history, especially that of Philippine-Japan relations and World War II in the Philippines.   

Please address official communications to the Center to Dr. Jose. Official e-mails may be sent to uptwsc@gmail.com.

Internship Opportunity at TWSC

The Third World Studies Center (TWSC) welcomes applicants to its Volunteer-Internship Program (VIP). The TWSC VIP is designed for social science undergraduate, graduate, and foreign exchange students of the University of the Philippines with particular interest in critical political economy, democratization, and political culture. The program provides an opportunity for volunteers-interns to assist in and learn from the various research, publications, and training projects and activities of the Center. It is a non-salaried program and does not guarantee future employment in the organization.

Eligibility
The TWSC only selects four volunteer-interns. Applicants must at least:
  • be 18 years old,
  • have junior status and be enrolled in the University of the Philippines at the time of application,
  • be in good academic standing,
  • have good writing skills (English),
  • have a background in technical writing and research methodologies, and
  • be able to complete specific assignments on deadlines.
Preference will be given to students who require internship credits, and/or whose academic work (thesis, etc.) relates with any of the TWSC’s research focus. TWSC encourages long-term internship work, and will give preference to applicants who can stay with the Center for a minimum period of three months and can work for at least 50 hours a month.

Application Process
To apply, please send the following:
  • a comprehensive curriculum vitae,
  • a true copy of grades for all previous semesters (or a printout of grades from CRS), and
  • an application letter addressed
to:

Dr. Ricardo T. Jose
Director
Third World Studies Center
College of Social Sciences and Philosophy
Palma Hall Basement
University of the Philippines
Diliman 1101 Quezon City
e-mail: uptwsc@gmail.com

Submit requirements to Emerald O. Flaviano at the Third World Studies Center.